Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców. Raport z badania

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców. Raport z badania

STRESZCZENIE Raport pt. Stosowanie tymczasowego aresztowana wobec cudzoziemców stanowi wynik analizy obowiązujących przepisów prawa, dostępnych danych statystycznych oraz danych uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej z sadów powszechnych dotyczących problematyki stosowania środka izolacyjnego wobec osób nieposiadających obywatelstwa polskiego. Zarazem opracowanie to stanowi przyczynek do dalszych badan nad omawiana problematyka. Jest on próba zwrócenia uwagi na sytuacje cudzoziemców w postępowaniu karnym, z uwzględnieniem procedury odszkodowawczej za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Raport ma także na celu podnoszenie świadomości prawnej wśród osób nieposiadających obywatelstwa Polskiego. Badaniom poddano nie tylko dane dotyczące liczby cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, czy też dane pochodzące z jednostek organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Służba Więzienna). Autorzy wzięli także pod uwagę przepisy regulujące zastosowanie tymczasowego aresztowania z# uwzględnieniem praktyki ich stosowania w stosunku do cudzoziemców. Raport przedstawia także wybrane uprawnienia przysługujące cudzoziemcowi w sytuacji pozbawienia wolności w związku z zatrzymaniem lub tymczasowym aresztowaniem. Zwraca także uwagę na przesłanki dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie bądź tymczasowe aresztowanie. W raporcie zaprezentowane zostały także zbiorcze zestawienie danych uzyskanych w#ramach dostępu do informacji publicznej z sadów powszechnych. Autorzy raportu przedstawiają także rekomendacje, które w ich ocenie mogą przyczynić się do zwiększenia gwarancji prawa do obrony cudzoziemców w#postepowaniu karnym. Raport stanowi rezultat projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Młodzieży Ormiańskiej *finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.